Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu podlegającemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
a) nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
b) porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki,
c) pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
2) chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat,
3) innym chorym członkiem rodziny.

Od dnia 14 czerwca 2008 roku zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie: pracownikom; członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą; osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług; osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym; osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania; osobom odbywającym służbę zastępczą i duchownym.

Reklama

Kogo uważa się za członka rodziny

Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3, uważa się małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku ponad 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Za dzieci w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci przysposobione, a także dzieci obce przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

Reklama

Na jaki okres przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
1) 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi
2) 14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny
Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym.
Przepisy stosuje się niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki.Od 1 stycznia 2009 r. w przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, przebywa w szpitalu, ubezpieczonemu ojcu dziecka przysługuje za okres pobytu matki dziecka w szpitalu dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tytułu osobistego sprawowania opieki nad nowourodzonym dzieckiem, w wymiarze do 8 tygodni (56 dni) nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 8 tygodni życia.

Komu nie przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Wysokość zasiłku opiekuńczego

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała konieczność zapewnienia opieki. Zasiłek opiekuńczy przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zasiłku opiekuńczego

Dokumentami wymaganym do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8. są:
- oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego o na druku ZUS Z-15,
- oświadczenie ubezpieczonego - w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko,
- decyzja o konieczności izolacji dziecka wydana przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - w przypadku izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej,
- zaświadczenie wystawione na zwykłym blankiecie przez lekarza, lekarza stomatologa, starszego felczera lub felczera, upoważnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich - w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
- zaświadczenie lekarskie o okresie pobytu matki dziecka w szpitalu oraz oświadczenie ojca dziecka o pobieraniu przez nią zasiłku macierzyńskiego w okresie 8 tygodni po porodzie - w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, gdy matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu,
- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem są:
- oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15,
- zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
- zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego przetłumaczone na język polski
- oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat,
- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych oraz ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.
Dokumentami wymaganymi do przyznania i wypłaty przez ZUS zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad innym niż dziecko chorym członkiem rodziny są:
- oświadczenie dla celów wypłaty zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15,
- zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA,
- zaświadczenie zagranicznego lekarza lub zagranicznego zakładu leczniczego przetłumaczone na język polski
- oświadczenie o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym członkiem rodziny,
- zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 - w przypadku pracowników, zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych albo zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.