Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu i konieczności poddania się rehabilitacji zawodowej.

Komu przysługuje zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi ze zmniejszoną zdolnością do pracy, którego miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej.

Kto decyduje o potrzebie rehabilitacji

Reklama

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny prac lub lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Prezes ZUS może zgłosić zarzut wadliwości orzeczenia lekarza orzecznika w terminie do 14 dni od wydania tego orzeczenia.

Rehabilitacja jest prowadzona w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

Na jaki okres przysługuje zasiłek wyrównawczy

Prawo do zasiłku wyrównawczego powstaje od dnia, w który podjęto rehabilitację. Prawo ustaje z dniem jej zakończenia i przesunięcia do innej pracy. Zasiłek nie może być wypłacany dłużej niż przez 24 miesiące. Prawo ustaje w przypadku stwierdzenia (przez lekarza orzecznika ZUS), że dalsza rehabilitacja jest niecelowa.

Komu nie przysługuje zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje pracownikowi uprawnionemu do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie przysługuje również osobie pobierającej nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą, sprawowaniem opieki, pobieraniem zasiłku macierzyńskiego oraz za okresy nieobecności w pracy z innych przyczyn, za które pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia.

Wysokość zasiłku wyrównawczego

Zasiłek wyrównawczy stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem sprzed odbywania rehabilitacji zawodowej, ustalonym według zasad obowiązujących przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, a wynagrodzeniem miesięcznym osiąganym podczas pracy uzasadniającej jego wypłatę.

Jeżeli pracownik przepracował w warunkach rehabilitacji zawodowej tylko część miesiąca (np. z powodu choroby, konieczności sprawowania opieki lub innych przyczyn), zasiłek wyrównawczy za ten miesiąc wypłaca się w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem z okresu przed powstaniem prawa do zasiłku, zmniejszonym o 1/30 część za każdy dzień takiej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.

Dokumenty niezbędne do uzyskanie zasiłku wyrównawczego

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3.

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych