Jedną z najważniejszych zmian, jaką zawiera nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest odmrożenie podstawy dofinansowań do pensji, które przysługują firmom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników.
Domy pomocy społecznej oraz hospicja będą zwolnione z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Taką zmianę zawiera uchwalona na czwartkowym posiedzeniu przez Senat poselska nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Ponieważ senatorowie nie zgłosili do niej żadnych poprawek, trafi teraz do podpisu prezydenta.
Jedną z najważniejszych zmian, jaką zawiera nowelizacja, jest odmrożenie podstawy dofinansowań do pensji, które przysługują firmom zatrudniającym niepełnosprawnych pracowników. Obecnie stanowi ją kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2009 roku, czyli 1276 zł. Natomiast od września do grudnia tego roku będzie to 1386 zł. Tyle wynosiła najniższa płaca w ubiegłym roku.
Kolejna ważna zmiana, która ma zapobiegać fikcyjnemu pobieraniu dopłat z PFRON, dotyczy uzależnienia ich przekazania od sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Nowelizacja wprowadza warunek, że będzie to możliwe, jeżeli pensja zostanie przekazana na jego rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.
Ponadto uszczelnieniu systemu dofinansowań ma służyć też zwiększenie uprawnień kontrolnych prezesa funduszu, m.in. w zakresie prawidłowości udzielania przez zakłady pracy chronionej kontrahentom ulg we wpłatach na PFRON oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. Ten drugi będzie mógł kontrolować system orzekania o niepełnosprawności zwłaszcza tam, gdzie z informacji sprawozdawczych wynika, że dochodzi do masowego podwyższania wysokości jej stopnia, np. z umiarkowanego na znaczny.
Nowelizacja wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw z wyjątkiem niektórych przepisów. Na przykład zobowiązującego pracodawcę do określonego przekazywania wypłaty pracownikowi dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia przepisów.

224,8 tys. wynosiła w kwietniu liczba pracowników, do których pensji dopłacał PFRON

17,5 tys. wyniosła liczba pracodawców, którzy dostali dofinansowanie na niepełnosprawnych

Etap legislacyjny
Senat uchwalił