Aby zachęcić większą liczbę samorządów do skorzystania z niewykorzystanych pieniędzy, resort pracy zmienił warunki konkursowe. Po pierwsze wyższa jest wysokość dofinansowania, bo wynosi ona 100 proc. kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi i kosztami pracodawcy, przy czym nie może to być więcej niż 2,5 tys. zł na etat lub równoważną czasowo umowę-zlecenie. Wcześniej gmina mogła otrzymać maksymalnie 1,2 tys. zł.

Co więcej, samorządy, które wcześniej wzięły udział w konkursie, mogą teraz złożyć ofertę o dofinansowanie różnicy powstałej między otrzymaną dotacją a obecnie możliwą do uzyskania kwotą wsparcia.

– Otrzymujemy dofinansowanie do 6,5 etatów asystentów, będziemy więc się zastanawiać, czy nie skorzystać z takiej możliwości – informuje Małgorzata Żołyńska, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu.

Warunki konkursu przewidują też, że kwalifikowane są koszty zatrudnienia asystentów rodziny, które powstały od 1 stycznia tego roku, czyli od dnia wejścia w życie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.). To oznacza, że gmina będzie mogła starać się o tzw. refinansowanie kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny, np. od 1 lutego. To również istotna zmiana w porównaniu z pierwszą edycją konkursu, w której dofinansowanie przysługiwało na asystenta zatrudnionego już po dacie jego ogłoszenia.

Resort pracy wskazuje, że gminy, które będą ubiegały się o dotację uzupełniającą, oraz te, których oferty zostały odrzucone właśnie z powodu zatrudnienia asystenta przed ogłoszeniem konkursu, będą traktowane priorytetowo.

Natomiast, tak jak wcześniej samorządy, aby wziąć udział w konkursie, muszą wypełnić formularze znajdujące się na stronie internetowej MPiPS i przesłać je do swojego urzędu w formie papierowej oraz elektronicznej (wyłącznie część B).

Gminy mogą złożyć ofertę zarówno na zatrudnienie nowych asystentów, jak i zwiększenie dotacji przysługującej na tych, którzy już zostali dofinansowani w poprzednim konkursie