Rząd zgodził się wczoraj, żeby w Polsce powstały trzy punkty kontaktowe z państwami unijnymi, które pomogą w wymianie informacji o świadczeniobiorcach. Będą one utworzone w ZUS, resorcie pracy i NFZ.
Rada Ministrów przyjęła bowiem projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędnicy będą przesyłali i otrzymywali z zagranicy dane o ubezpieczonych za pośrednictwem bezpiecznego systemu EESSI zapewniającego poufność i ochronę. System elektronicznej wymiany informacji zastąpi komunikację przy użyciu obecnie wykorzystywanych standardowych papierowych formularzy serii E. Polskie instytucje i inne kraje powinny być przygotowane do rozpoczęcia korzystania z systemu EESSI najpóźniej 1 maja 2014 r. Celem jego wdrożenia jest skrócenie i uproszczenie procedury administracyjnej.
– W efekcie wnioski w sprawie przyznania świadczeń oraz ich wypłata będzie następować szybciej – potwierdza Elżbieta Rożek, dyrektor departamentu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Zaznacza, że przesyłanie danych ma zapewnić także skuteczniejszą kontrolę i weryfikację danych osobowych oraz uprawnień do świadczeń.
Państwa członkowskie będą wymieniały informacje m.in. w celu identyfikacji osoby, ustalenia jej miejsca zamieszkania i podlegania właściwemu ustawodawstwu. Wreszcie kraje członkowskie będą pomagały w odzyskiwaniu wypłaconych należności w innym państwie.
Utworzenie punktów kontaktowych w Polsce będzie łącznie kosztować 18 mln zł. Pieniądze pójdą głównie na zakup i rozbudowę serwerów i urządzeń przekaźnikowych, zapewnienia odrębnego podłączenia do sieci s-TESTA. Środki zostaną wydane również na dostosowanie krajowych systemów informatycznych do odbierania i wysyłania dokumentów drogą elektroniczną.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął