Raz do roku rodzice zastępczy, którym sąd powierzył opiekę nad dziećmi w wieku od 6 do 18 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wypoczynku poza miejscem zamieszkania.
Takie świadczenie, które przewiduje art. 83 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149, poz. 887 z późn. zm.), ma charakter fakultatywny. To powiat decyduje o jego przyznaniu.
W związku z tym, że jest to wsparcie nieobowiązkowe, przepisy ustawy nie określają maksymalnej ani minimalnej wysokości dofinansowania do kolonii dziecka. Konkretną kwotę muszą ustalić radni w uchwale. W niej też powinny znaleźć się inne, szczegółowe zasady ubiegania się o dopłatę na odpoczynek podopiecznego. W zależności od przyjętych zasad, niektóre powiaty mogą domagać się od rodziców dostarczenia dokumentu potwierdzającego poniesione przez nie koszty, np. rachunku lub faktury. Może też wystarczyć oświadczenie, w którym podane będzie miejsce wypoczynku i jego koszt. W obydwu przypadkach rodzic otrzyma pomoc do wysokości określonej w uchwale, starosta nie pokryje całkowitego kosztu wypoczynku.
Prawo do dofinansowania przysługuje niezależnie od typu rodziny zastępczej, do której trafiło dziecko. Może je więc otrzymać spokrewniona, zawodowa i niezawodowa rodzina zastępcza oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Aby starosta przyznał wsparcie, opiekunowie zastępczy muszą złożyć wniosek. Jego wzór nie został ustalony, dlatego może go na własne potrzeby opracować samorząd. Jeżeli tego nie zrobi, rodzic może złożyć wniosek w dowolnej formie.
Ponadto dofinansowanie nie musi być przyznane tylko w czasie wakacji, ale też w okresie zimowym, gdy np. dziecko wyjeżdża na obóz narciarski. Przepisy zawierają jednak zastrzeżenie, że dopłata może być przyznana raz w roku. Jeżeli więc rodzic skorzysta z niej podczas międzysemestralnych ferii, to nie otrzyma po raz drugi wsparcia w wakacje. Drugim obok częstotliwości warunkiem wynikającym z przepisów ustawy jest wiek dziecka. Dopłata przysługuje, gdy ma ono od 6 do 18 lat.