Jedyną przesłanką uzasadniającą decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od alimentacji nie może być brak gwarancji systematycznego wywiązywania się przez niego z obowiązku płacenia na dziecko.
Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 27 czerwca tego roku (sygn. akt II SA/Sz 465/12), który uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w sprawie dłużnika.
Do SKO trafiło odwołanie złożone przez rodzica, którego gmina uznała za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, ponieważ nie stawił się on na wywiad alimentacyjny i nie złożył oświadczenia majątkowego. Z zaświadczenia wystawionego przez komornika wynikało, że nie spełniał też warunku płacenia minimum połowy zasądzonych na dziecko pieniędzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.