Członkowie zarządu otrzymują dodatkowe świadczenia związane z pełnieniem tej funkcji, w tym np. dodatek za udział w posiedzeniach. Czy ich oskładkowanie zależy od podstawy, na jakiej pełnią takie obowiązki?
W praktyce funkcjonowania spółek organizacyjnemu aktowi powołania w skład zarządu najczęściej towarzyszy zawarcie z jego członkiem umowy o pracę. Zdarzają się także rozwiązania mniej oczywiste, które oddzielają wykonywanie takiej funkcji od świadczenia pracy na innym stanowisku, niezwiązanym ze statusem członka zarządu. W zależności od przyjętego wariantu różnie kształtować się będzie ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń wypłacanych takiej osobie.
Gdy członek zarządu wykonuje swoją funkcję na podstawie stosunku pracy, wszystkie wypłacane mu świadczenia dodatkowe, w tym np. dodatek za udział w posiedzeniach, są oskładkowane na tych samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy wypłatę takiego dodatku przewidziano bezpośrednio w umowie o pracę, w zakładowych przepisach płacowych, czy też przyznany jest uchwałą zgromadzenia wspólników. Zgodnie z przepisami wypłaty takie traktowane są bowiem jako przychód ze stosunku pracy i zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) muszą być uwzględnione w podstawie wymiaru składek. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, czy posiedzenia zarządu odbywają się poza wyznaczonymi godzinami pracy (por. wyrok SN z 2 grudnia 2010 r., II UK 147/10).