Gminy mają wątpliwości, czy powinny zakończyć procedurę Niebieskiej karty w sytuacji, gdy prokurator umarza postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej stosowania przemocy w rodzinie.
Zgodnie z par. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie procedury Niebieskiej karty oraz wzorów formularzy Niebieska karta (Dz.U. nr 209, poz. 1245) zakończenie prac zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej w konkretnym przypadku zaistnienia przemocy domowej następuje w trzech przypadkach.
Po pierwsze, gdy brak jest zasadności podejmowania działań, następnie gdy na stałe ustało stosowanie przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.
Rozporządzenie nie wymienia więc jako jednej z przesłanek zakończenia przez prokuraturę postępowania przygotowawczego. W opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej muszą ocenić, czy dana sprawa kwalifikuje się do zamknięcia procedury Niebieskiej karty, czy działania powinny być dalej prowadzone.
Jeżeli uznają oni, że taka decyzja jest zasadna, konieczne jest sporządzenie protokołu, który podpisuje przewodniczący zespołu.
Powinny się w nim znaleźć dane dotyczące osób, wobec których była realizowana procedura, data jej rozpoczęcia i zakończenia oraz opis podjętych działań.
Resort pracy przypomina też, że zespół w przypadku podejrzenia przestępstwa ściganego z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie ma obowiązek przekazania prokuraturze wszystkich dokumentów, które dotyczą działań podejmowanych przez zespół w tej sprawie.