Minimum raz na pół roku kierownik ośrodka pomocy społecznej sprawdzi warunki opieki zapewniane osobom przebywającym w rodzinnym domu pomocy. W placówce takiej może przebywać od 3 do 8 osób. Obok domu pomocy społecznej to kolejna jednostka, która jest przeznaczona dla osób starszych oraz niepełnosprawnych. Może ją prowadzić osoba fizyczna lub organizacja pożytku publicznego. Dziś zaczyna obowiązywać rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz.U. poz. 719), które szczegółowo reguluje standardy, jakie mają zapewnić te placówki.

Nowe przepisy określają m.in., że w jednym budynku może mieścić się jeden rodzinny dom, albo przeznaczony dla osób wymagających wsparcia ze względu na wiek, albo dla osób niepełnosprawnych. Wskazują też, jakie pomieszczenia powinna zapewniać placówka oraz jakie musi mieć wyposażenie. Minimalna powierzchnia przypadająca na jedną osobę w pokoju mieszkalnym wynosi 12 mkw. oraz 8 mkw. (odpowiednio dla pokoju jedno- i dwuosobowego).

Złagodzone zostały wymogi w zakresie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy. Kontrola, którą z upoważnienia władz gminy przeprowadza kierownik ośrodka pomocy społecznej, będzie przeprowadzana raz na pół roku, a nie – jak obecnie – raz na kwartał. W jej trakcie sprawdzany mają być nie tylko standard usług bytowych i opiekuńczych, ale też przestrzeganie praw przebywających w placówce osób.

Kolejna kwestia, którą reguluje rozporządzenie, dotyczy zasad kierowania do rodzinnego domu. Osoba wymagająca wsparcia może trafić do niego na pobyt stały lub okresowy, przy czym ten drugi trwa trzy miesiące. Potem wydawana jest decyzja kierująca na stałe.

Aby obecnie działające placówki miały czas na dostosowanie się do nowych wymogów, wprowadzony został okres przejściowy. Potrwa on do 31 grudnia 2013 r.

Etap legislacyjny

Dziś wchodzi w życie