Lokalne podtopienie, zalanie domu lub firmy nie daje automatycznego prawa do skorzystania np. z usprawiedliwionej, płatnej nieobecności w pracy.

Nadzwyczajne rozwiązania, z których mogą skorzystać ofiary wielkiej wody, znajdują się w obowiązującej od kilku miesięcy ustawie z 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. (Dz.U. nr 234, poz. 1385). Zgodnie z nią w przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań Rada Ministrów może określić w drodze rozporządzenia wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia takiego kataklizmu, na terenie których stosuje się przepisy ustawy.

Decyzja podejmowana jest na podstawie danych przekazanych przez wojewodów. Zatem dopóki rząd nie ogłosi w rozporządzeniu wykazu gmin dotkniętych powodzią, dopóty w stosunku do pracowników, którzy nie poszli do pracy, bo musieli ratować dobytek, nie mogą być stosowane nadzwyczajne rozwiązania. Chodzi np. o automatyczne usprawiedliwienie niemożności świadczenia pracy w związku z powodzią czy prawo do odpowiedniej części minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przez okres nie dłuższy niż 10 dni.

Oczywiście pracownicy w związku z ostatnimi gradobiciami czy zalaniami domów nie stawiali się w pracy. Jeśli uprawdopodobnią swoją szczególną sytuację, także będą mieli usprawiedliwioną nieobecność w firmie, ale nie mogą liczyć na wynagrodzenie za ten czas. Pracodawca ma oczywiście prawo zapłacić także za okres, w którym pracownik ratował dobytek i nie był w pracy, ale to zależy od jego dobrej woli.

Mieszkańcy gmin poszkodowanych w wyniku podtopień i gradobicia mogą otrzymać zasiłek celowy przysługujący na podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Jego przyznanie jest niezależne od wysokości dochodów rodziny. Wynosi on do 6 tys. zł, a jego konkretna wysokość zależy od tego, jakiego typu i jak rozległych szkód doznały poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej osoby. Oceny szkód dokona gminna komisja.

Do otrzymania zasiłku niezbędne jest przeprowadzenie przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Przepisy przewidują w tym przypadku skróconą wersję formularza (tzw. część X kwestionariusza), aby maksymalnie uprościć administracyjną procedurę związaną z przyznaniem pomocy. Ponadto jeżeli w wyniku podtopień doszło do zniszczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej, pracownik socjalny powinien ustalić niezbędne informacje na podstawie oświadczeń złożonych przez poszkodowanych.