■  MALEJE BEZROBOCIE W UE. Bezrobocie w Unii Europejskiej w czerwcu 2007 r. wyniosło 6,9 proc. (w maju - 7 proc., w czerwcu 2006 - 7,9 proc.) - poinformował Eurostat. Polska nadal ma jeden z najwyższych wskaźników bezrobocia - 10,2 proc. we Wspólnocie. Wyższy odsetek bezrobotnych odnotowała jedynie Słowacja - 10,7 proc. Jednocześnie Polska znalazła się wśród krajów, które mają największy spadek poziomu bezrobocia w odniesieniu do poprzedniego roku (w czerwcu 2006 r. stopa bezrobocia wyniosła u nas 13,9 proc.). Wysoki spadek odnotowała także Szwecja (z 7,2 proc. do 5,3 proc.). Najwyższy wzrost bezrobocia odnotowały Luksemburg (4,6 proc. do 4,9 proc.) i Węgry (7,3 proc. do 7,7 proc.).

Więcej www.eceuropa.eu/eurostat

■  LEKARZE NARZEKAJĄ NA BRAK DIALOGU. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy skierował do Parlamentu Europejskiego skargę w sprawie warunków zatrudnienia lekarzy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, braku dialogu społecznego i ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych. Podpisało ją 6770 lekarzy. Skarżą się oni, że są wyzyskiwani, a rząd, mimo trwającego już od ponad dwóch miesięcy strajku, nie podejmuje z nimi konstruktywnego dialogu, lecz jedynie prowadzi kampanię kłamstw i pomówień.

Więcej www.ozzl.org.pl

■  ZUS PRZYDZIELIŁ OFE. 131,6 tys. osób wylosował wczoraj ZUS do siedmiu OFE. Do funduszy w drodze losowania trafiają osoby urodzone po 1968 roku, które po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu. Losowanie do OFE odbywa się dwa razy w roku - w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca. Osoby biorące udział w losowaniu są przydzielane do funduszy, które osiągnęły wyższe niż przeciętne wyniki z inwestycji i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów netto wszystkich OFE. We wczorajszym losowaniu uczestniczą OFE AIG, Axa, DOM, Generali, Pekao, Pocztylion, Polsat. Do każdego trafiło 18,8 tys. osób.

Więcej www.zus.pl

■  KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z EFS. Wczoraj odbyło się pierwsze posiedzenie prekomitetu monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Prekomitet omawiał m.in. ogólne i szczegółowe kryteria wyboru projektów. W latach 2007-2013 projekty będą oceniane nie tylko pod względem merytorycznym i formalnym, ale również strategicznym. - Jeśli np. na obszarze danego regionu utrzymuje się bezrobocie długoterminowe, wówczas samorząd województwa może podjąć decyzję o preferowaniu tych projektów, których ostatecznymi beneficjentami są osoby długotrwale bezrobotne - wyjaśnia Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Więcej www.mrr.gov.pl