Wniosek o refundację kosztów pogrzebu zmarłego w domu pomocy społecznej (DPS) powinna rozpatrzeć ta gmina, na terenie której znajduje się ośrodek, w którym ostatnio przebywał zmarły.
Kosztów tych nie ponosi samorząd, który wcześniej skierował tę osobę do przebywania w DPS położonym w innym mieście. Takie postanowienie wydał Naczelny Sąd Administracyjny, rozstrzygając negatywny spór o właściwość między prezydentem Słupska i prezydentem Przemyśla.
Sprawa dotyczyła kosztów pogrzebu zmarłego w domu pomocy społecznej w Przemyślu. Zmarły był zameldowany w Przemyślu na pobyt stały, jednak wcześniej do przebywania w domu pomocy społecznej w tym mieście został skierowany przez dom pomocy rodzinie w Słupsku. Prezydent Przemyśla uważał, że to prezydent Słupska powinien refundować koszty. Ten się z tym nie zgodził, ponieważ koszty pochówku ponosi gmina, w której ostatnio zmarły zamieszkiwał. Wniosek o rozstrzygnięcie tego sporu między organami skierował do Naczelnego Sądu Administracyjnego prezydent Słupska.
NSA za organ właściwy uznał prezydenta Przemyśla. Według sądu wynika to z tego, że zmarły w Przemyślu był zameldowany, tam przebywał i tam też zmarł.
Z ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 118, poz. 687 z późn. zm.) wynika, że zwłoki niepochowane np. przez rodzinę, albo nieprzekazane do celów badawczych zostają pochowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Ponadto z przepisów o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) wynika, że do obowiązkowych zadań własnych gminy należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Jednocześnie odbywa się to w sposób ustalony przez samorząd, zgodnie z wyznaniem zmarłego. To gmina sama ustala zasady refundacji kosztów.
Sąd zwrócił uwagę, że uchwała rady miasta Przemyśl określa, w jakim przypadku i przez kogo ponoszone są koszty pogrzebu. Zgodnie z tą uchwałą jest to najbliższa rodzina, a gdyby jej nie było – dyrektor ośrodka pomocy społecznej. Tym samym organem właściwym do rozpoznania wniosku w zakresie refundacji kosztów pochówku jest Przemyśl.
ORZECZNICTWO
Postanowienie NSA z 28 czerwca 2012 r. (I OW 86/12)