W niektórych umowach o zakazie konkurencji zakres działalności konkurencyjnej, której pracownik nie może podjąć, określa się poprzez odniesienie do statutu spółki. Niekiedy ustala się ją też przez zakaz działalności pokrywającej się z faktyczną działalnością obecnego pracodawcy.

Sąd Najwyższy uznał, że tak szerokie określenie zakazu konkurencji jest dopuszczalne szczególnie w spółkach, które prowadzą działalność w wielu obszarach. Do obowiązków pracownika należy dołożenie należytej staranności i sprawdzenie, jaki jest zakres działalności gospodarczej nowego pracodawcy i czy pokrywa się on z zakresem działalności dotychczasowego. Może to zrobić, sprawdzając w Krajowym Rejestrze Sądowym, gdzie są publicznie dostępne umowy lub statuty spółek wskazujące zakres ich działalności (wyrok SN z 15 marca 2011 r., I PK 224/10).

Zakaz konkurencji nie może natomiast obejmować działalności niepokrywającej się z przedmiotem działalności pracodawcy (wyrok SN z 8 maja 2002 r., I PKN 221/01). Nie wyklucza to jednak ujęcia w definicji działalności konkurencyjnej tej już zaplanowanej przez pracodawcę, a jeszcze niepodjętej. Jednak moim zdaniem taka działalność musi być albo wpisana do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w umowie lub statucie spółki albo pracodawca powinien zakomunikować pracownikowi takie plany. Czasem działalność statutowa spółki jest tak szeroka, że ogólny zakaz prowadzenia działalności konkurującej z nią jest zbyt daleki. Ramy, w jakich może się poruszać pracodawca, wyznaczył Sąd Najwyższy w wyroku z 12 września 2008 r. (I PK 27/08). Działalność konkurencyjna prowadzona przez pracownika to taka, która jest po pierwsze rzeczywiście przez niego prowadzona, adresowana do tego samego kręgu odbiorców, choćby częściowo pokrywa się z działalnością pracodawcy i realnie zagraża jego interesom. Nie jest więc działalnością konkurencyjną zarejestrowanie działalności zbieżnej ze statutową działalnością pracodawcy, w przypadku gdy pracownik jej faktycznie nie podejmie, albo też podejmie ją w zakresie innym niż działalność, jaką prowadzi były pracodawca.