Od 1 marca zostaną podwyższone najniższe emerytury i renty oraz dodatki przysługujące do świadczeń przyznanych do 29 lutego 2008 r. Podwyżka ta wynika z waloryzacji świadczeń o wskaźnik 6,5 proc. ZUS poinformował, że od przyszłego miesiąca minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna będzie wynosić 636,29 zł. Dodatek dla sieroty zupełnej wyniesie 306,65 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wypłacana w wysokości 489,44 zł. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa będzie wynosić 763,55 zł. Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 587,33 zł, renty socjalnej do 534,48 zł, a świadczenia przedemerytalnego do 757,79 zł.

Dodatek pielęgnacyjny, a także za tajne nauczanie oraz kombatancki zwiększą się do 163,15 zł. Z kolei świadczenia pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy będą wypłacane w kwocie od 8,18 zł do 163,15 zł. Wysokość dodatku kompensacyjnego zwiększy się do 24,47 zł.

Ryczałt energetyczny wypłacany kombatantom oraz wdowom i wdowcom po uprawnionych do korzystania z energii elektrycznej, gazowej i cieplnej na cele domowe będzie wynosił 115,27 zł miesięcznie.

Od marca renciści i emeryci mogą dodatkowo dorobić bez groźby zmniejszenia świadczenia, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 2029,90 zł. Wypłata świadczeń zostanie zawieszona, jeśli kwota przychodu przekroczy 3769,80 zł. Natomiast prawo do renty socjalnej zostanie zawieszone, jeśli przychód osoby uprawnionej przekroczy 870 zł.