Sejm jednogłośnie opowiedział się w czwartek za propozycją uszczelnienia systemu wsparcia zatrudnienia niepełnosprawnych zawartą w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych.

Za nowelizacją zagłosowało 423 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poselski projekt nowelizacji, nad którą posłowie debatowali we wtorek, przewiduje m.in., że wynagrodzenie dla niepełnosprawnych pracowników musi być przelewane na ich rachunek bankowy lub wypłacane przekazem pocztowym. Dopiero wówczas zakładowi, który zatrudnia niepełnosprawnych, będzie przysługiwało dofinansowanie Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Sejm w głosowaniach przyjął poprawkę zgłoszoną przez klub Platformy Obywatelskiej, by wynagrodzenie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywanej bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami.

Ustawa wprowadza też przepisy pozwalające na dokładniejsze kontrolowanie zakładów zatrudniających niepełnosprawnych i otrzymujących środki z PFRON. Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne prezesa PFRON. Nowelizacja przewiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub nieprawdziwych wyjaśnień.

Zmiany w prawie mają m.in. pozwolić na uzyskanie dofinansowania za zatrudnienie osób niepełnosprawnych w sektorze finansów publicznych, a nie jedynie w prywatnych firmach. Nowe przepisy mają też urealnić wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

Teraz ustawa trafi do Senatu.