Pracownik socjalny przeprowadzi obowiązkowy wywiad środowiskowy z osobą ubiegającą się o przyznanie pomocy finansowej. Nowe wymogi wynikają z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza nowy zasiłek dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny.
Nowe wymogi dla potencjalnych świadczeniobiorców przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), która wprowadza specjalny zasiłek jako nową formę wsparcia dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Jego przyznanie będzie uzależnione m.in. od tego, czy łączny dochód osoby sprawującej opiekę i jej wymagającej nie przekracza 583 zł. Celem obligatoryjnego wywiadu ma być sprawdzenie, czy opiekun spełnia pozostałe warunki, od których uzależnione jest przyznanie świadczenia, w tym czy rzeczywiście zajmuje się niesamodzielnym.
Dodatkowo aktualizacja wywiadu ma być przeprowadzana po upływie sześciu miesięcy od jego przyznania, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku, pozostało więcej niż trzy miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy będą istniały wątpliwości, co do okoliczności opieki.
Ponieważ przepisy nie wprowadzają szczególnych przepisów, na jaki okres będzie przyznawany specjalny zasiłek opiekuńczy, oznacza to, że w jego przypadku będzie obowiązywał ten sam okres zasiłkowy, na który przysługują zasiłki na dzieci. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
– Jeżeli więc opiekun będzie miał przyznane świadczenia od 1 listopada, to aktualizacja wywiadu będzie przeprowadzona w maju – mówi Halina Pietrzykowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białymstoku.
Tak jak do tej pory sytuacja opiekuna będzie mogła być sprawdzona fakultatywnie zarówno przed przyznaniem pomocy, jak i w trakcie jej otrzymywania, gdy pojawią się wątpliwości co do spełniania przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego.

Gmina nie będzie miała obowiązku przeprowadzania wywiadu z osobami składającymi wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Etap legislacyjny
Projekt