1386 zł ma wynosić w okresie wrzesień-grudzień wysokość podstawy dofinansowań z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Jej podwyższenie do kwoty minimalnej płacy obowiązującej w ubiegłym roku jest jedną z najważniejszych zmian, które przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Wczoraj odbyło się w Sejmie jej drugie czytanie, ale w związku ze zgłoszoną poprawką trafi on ponownie do komisji polityki społecznej i rodziny.
Projekt zawiera też kolejną zmianę związaną z wypłatą dofinansowań przez PFRON. Posłowie chcą, aby otrzymywał je tylko ten pracodawca, który przekazuje pensję pracownikowi na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym.
Ponadto nowelizacja zwiększa uprawnienia kontrolne prezesa PFRON w zakresie udzielania przez firmy kontrahentom ulg we wpłatach na fundusz oraz zwalnia domy pomocy społecznej i hospicja z konieczności płacenia kar z powodu nieosiągania odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Pracodawcom będą też grozić kary za utrudnianie przeprowadzania kontroli oraz podawanie nieprawdziwych informacji. Sankcja przewidziana za takie postępowanie ma wynosić maksymalnie 5 tys. zł.
Etap legislacyjny
Sejm II czytanie