Ubezpieczony przebywający na długim zwolnieniu lekarskim zamiast renty otrzyma świadczenie rehabilitacyjne. Po zakończeniu jego pobierania i powrocie do pełni sił będzie mógł wrócić do pracy.
Czasami się zdarza, że pracownik po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego przez maksymalny okres nadal nie może wrócić do pracy. Może to mieć miejsce po upływie 182 dni lub 270 dni, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została gruźlicą lub ciążą. W takim jednak przypadku lekarz orzecznik może uznać, że renta jeszcze nie przysługuje, a osoba uprawniona może pracować po odbyciu rehabilitacji. Wtedy ZUS przyznaje świadczenie rehabilitacyjne, pod warunkiem że ubezpieczony złoży taki wniosek, korzystając z druku ZUS Np-7.
Do wniosku o świadczenie powinny być dołączone:
● zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego,
● wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) – nie jest on wymagany, jeżeli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub osoba niezdolna do pracy jest ubezpieczonym prowadzącym działalność pozarolniczą,
● protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,
● karta wypadku przy pracy – w razie niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,
● decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego – w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Niezbędne orzeczenie

O przyznaniu świadczenia dającego ubezpieczonemu czas na poprawę stanu zdrowia decyduje lekarz orzecznik ZUS. W orzeczeniu ustalany jest również przewidywany okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Dokument ten wydawany jest na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby zainteresowanej. Jeśli jednak sama dokumentacja jest wystarczająca do wydania orzeczenia, lekarz ZUS może orzec o przyznaniu świadczenia wyłącznie na jej podstawie, bez zlecania dodatkowych badań. Osoba ubiegająca się o taką pomoc może wnieść od orzeczenia lekarza ZUS sprzeciw do właściwej komisji lekarskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.

Wysokość pomocy

Świadczenie rehabilitacyjne jest przyznawane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Nie może być ono jednak wypłacane dłużej niż przez 12 miesięcy, ale okres ten może wynosić na przykład 3 – 5 miesięcy. Przysługuje ono za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego jest uzależniona od podstawy wymiaru wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiły podstawę wymiaru zasiłku chorobowego. Przez okres pierwszych 90 dni wysokość takiej pomocy stanowi 90 proc. zwaloryzowanej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Natomiast za pozostały okres pracownik otrzymuje 75 proc. tej podstawy. Jeśli niezdolność do pracy przypada na okres ciąży lub jeśli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, to taka osoba otrzymuje od ZUS wypłatę wynoszącą 100 proc. tego wynagrodzenia. Przed ustaleniem wysokości świadczenia podstawa wymiaru zasiłku chorobowego jest waloryzowana. Stosuje się wtedy wskaźnik obowiązujący w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu, na który przyznane zostało świadczenie. Podwyżki dokonuje się zawsze, licząc od przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Wskaźnik waloryzacji ogłasza prezes przez prezesa ZUS.

Do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego przyjmowana jest zwaloryzowana podstawa wymiaru zasiłku chorobowego

Potwierdzenie składek

Jeżeli świadczenie jest wypłacanie przez ZUS, do jego uzyskania niezbędne jest dodatkowo zaświadczenie płatnika składek. W przypadku pracowników musi być ono wystawione na druku ZUS Z-3. Osoby prowadzące firmy oraz z nimi współpracujące muszą dostarczyć uzupełniony druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni – druk ZUS Z-3a. Zaświadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i okoliczności mające wpływ na prawo nie uległy zmianie. Podobnie jak wysokość i podstawa wymiaru świadczenia. Jeśli jest ono wypłacane za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, to ubiegający się o pomoc składa oświadczenie o zaprzestaniu i niepodjęciu działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia m.in. obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym. Do tego celu został przygotowany specjalny druk ZUS Z-10.

71,5 tys. osób otrzymuje z ZUS świadczenia rehabilitacyjne

1300 zł tyle średnio wynosi miesięczna wysokość świadczenia rehabilitacyjnego