Jeżeli członka zarządu łączy ze spółką stosunek pracy, obok odwołania z funkcji konieczne jest także rozwiązanie z taką osobą umowy o pracę. Kto i w jaki sposób powinien dokonać wypowiedzenia umowy?
Zgodnie z art. 210 par. 1 kodeksu spółek handlowych w umowach z członkiem zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której rozwiązanie umowy o pracę następuje przed formalnym odwołaniem pracownika z funkcji członka zarządu. Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę poprzedzone jest odwołaniem pracownika ze wspomnianej funkcji, przy rozwiązaniu umowy w imieniu spółki może działać zarząd, zgodnie z ustalonymi zasadami reprezentacji. Wynika to z faktu, że z chwilą odwołania z zarządu osoba taka staje się zwykłym pracownikiem i przepisy kodeksu spółek handlowych o reprezentowaniu spółki w umowach z członkiem zarządu przestają mieć zastosowanie.
Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony może nastąpić w formie wypowiedzenia złożonego przez jedną ze stron lub za porozumieniem. W oświadczeniu pracodawcy (spółki) o wypowiedzeniu członkowi zarządu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie. Jeżeli jednak w umowie o pracę członka zarządu jego stanowisko określone zostało jako „członek zarządu” / „prezes zarządu”, a zakres obowiązków takiej osoby ograniczał się do sprawowania funkcji w zarządzie, odwołanie z zajmowanej funkcji stanowić będzie wystarczającą przyczynę do rozwiązania umowy o pracę.
Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z dotychczas ustaloną praktyką odwołanemu członkowi zarządu spółki kapitałowej zatrudnionemu na tym stanowisku na podstawie umowy o pracę, którą rozwiązano sprzecznie z prawem, nie przysługiwało roszczenie o przywrócenie do pracy (wyrok SN z dnia 17 sierpnia 2006 r., III PK 53/06). Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2012 r. (III PZP 3/12) zmienia dotychczasową linię orzeczniczą w tym zakresie, dopuszczając możliwość przywrócenia do pracy odwołanego członka zarządu.
Reklama