Nie od drugiego, ale od ostatniego kwartału tego roku zostanie odmrożona podstawa dopłat do pensji wypłacanych firmom przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Taką poprawkę do jednej z najważniejszych zmian zawartych w poselskim projekcie nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) wprowadziła sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Na ostatnim posiedzeniu zajmowała się ona sprawozdaniem stałej podkomisji ds. osób niepełnosprawnych w sprawie tego projektu. Ten pierwotnie przewidywał bowiem, że podwyższenie podstawy dofinansowań z kwoty 1276 zł do 1386 zł, czyli minimalnej pensji obowiązującej w ubiegłym roku, nastąpi od 1 kwietnia. Posłowie zaproponowali jednak przesunięcie terminu.
– Poprawka ta spowodowana jest koniecznością zmiany planu finansowego PFRON i przystosowania systemu obsługi dofinansowań i refundacji – tłumaczył poseł PO Marek Plura, sprawozdawca projektu.
Dodał, że taki termin wejścia w życie wyższych dopłat, czyli 1 września, wynika też z przebiegu procesu legislacyjnego, w tym z tego, że następne posiedzenie Senatu odbędzie się dopiero w połowie lipca.
Ponadto zaakceptowana została zmiana dokonana przez podkomisję, a która dotyczyła uzależnienia przyznania dopłaty z funduszu od tego, czy pracodawca wpłaca pensję niepełnosprawnemu pracownikowi na jego rachunek bankowy. Posłowie zdecydowali, że wynagrodzenie może być też wypłacane przekazem pocztowym. Przeciwko wprowadzeniu takiego warunku, który ma zapobiegać wyłudzaniu dofinansowań z PFRON przez firmy fikcyjnie zatrudniające niepełnosprawnych pracowników, protestują jednak organizacje pracodawców. Zastrzeżenia w tej sprawie przesłał też posłom w swoim stanowisku Sąd Najwyższy.
Przypomniał on, że zgodnie z art. 86 par. 3 kodeksu pracy pracodawca może przekazywać pracownikowi wynagrodzenie na rachunek bankowy tylko wtedy, gdy wynika to z układu zbiorowego pracy lub za zgodą pracownika. Ponadto z wydanego przez SN wyroku z 24 września 2003 r. (I PK 324/02) wynika, że wymaganie zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia ma bezwzględnie obowiązujący charakter. Dlatego zdaniem Sądu Najwyższego proponowane rozwiązanie, jakkolwiek uzasadnione, nie może zwolnić od konieczności uzyskania zgody pracownika. Stoi zatem w sprzeczności z zasadą wyrażoną w art. 86 par. 3 k.p.

Pracodawca może przekazywać pracownikowi wynagrodzenie na rachunek bankowy tylko wtedy, gdy wynika to z układu zbiorowego pracy lub wyrazi na to zgodę na piśmie

Etap legislacyjny
Przyjęcie sprawozdania przez komisję