Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie kobietę w ciąży po uzyskaniu zgody reprezentującej ją zakładowej organizacji związkowej. Czy można rozwiązać stosunek pracy w tym trybie, jeżeli w firmie nie działa organizacja związkowa reprezentująca pracownicę?
Zgodnie z art. 177 par. 1 k.p. w czasie ciąży stosunek pracy nie może zostać ani wypowiedziany, ani rozwiązany inaczej, jak tylko bez wypowiedzenia z winy pracownicy i po wyrażeniu na to zgody przez organizację związkową. Mogłoby to sugerować, że na rozwiązanie z pracownicą w ciąży umowy w trybie art. 52 k.p. pozwala jedynie łączne spełnienie dwóch przesłanek: zaistnienie przyczyny uzasadniającej zwolnienie dyscyplinarne oraz zgoda zakładowej organizacji związkowej.
Przyjęcie, że zgoda organizacji związkowej jest niezbędna dla zgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy w tym trybie, w sytuacji, w której nie jest w ogóle możliwe jej uzyskanie, wydaje się jednak nie do pogodzenia z celem wprowadzenia przez ustawodawcę tego elementu do procedury rozwiązania stosunku pracy. Zgoda organizacji związkowej nie jest instrumentem stosowanym w stosunku do wszystkich pracownic w ciąży, stanowi natomiast dodatkowy instrument ochrony stosunku pracy tych pracownic, które wskażą reprezentujący je związek zawodowy. Uznanie niedopuszczalności rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w ciąży w trybie art. 52 k.p. w przypadku braku możliwości uzyskania zgody organizacji związkowej oznaczałoby, że pracownice nienależące do związku zawodowego byłyby w korzystniejszej sytuacji niż te, które do niego przystąpiły. Te pierwsze bowiem nie mogłyby zostać zwolnione w trybie natychmiastowym, natomiast byłoby to możliwe w stosunku do pracownic korzystających z reprezentacji związku, gdyż nie można zasadnie twierdzić, że w każdym przypadku związek odmawiałaby zgody na rozwiązanie stosunku pracy (uchwała SN z 18 marca 2008 r., II PZP 2/08,OSNP 2008/15 – 16/211). Reasumując, w sytuacji gdy u pracodawcy nie działa organizacja związkowa bądź wprawdzie funkcjonuje, ale nie reprezentuje interesów ciężarnej, dopuszczalne jest rozwiązanie z nią umowy o pracę bez wypowiedzenia.