Do jutra rolnicy równocześnie prowadzący firmy mają czas na dostarczenie do KRUS zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku za 2011 rok.
Taka osoba musi też złożyć oświadczenie o nieprzekroczeniu granicznej kwoty 2929 zł uprawniającą do ubezpieczenia rolniczego. Może być ono złożone w postaci wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej CEIDG-1.
Jeśli rolnik zapłacił wyższy podatek (czyli przekroczył kwotę graniczną), to w takiej sytuacji zostaje wykluczony z KRUS i trafia do ZUS. Z systemu ubezpieczenia rolniczego są także wypisywane osoby, które do końca maja nie złożą dokumentu potwierdzającego wysokość podatku. Jeśli trafią do ZUS, to tam opłacają składki na ubezpieczenie społeczne na zasadach, jakie obowiązują wszystkich innych przedsiębiorców. Dla porównania rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą ma obowiązek zapłacenia podwójnej miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.