Pielęgniarki i położne, które ukończyły licea medyczne lub medyczne szkoły zawodowe, mogą podnosić swoje umiejętności w ramach tzw. studiów pomostowych. Ukończenie ich gwarantuje im, że ich kwalifikacje zawodowe są automatycznie uznawane również na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, czas kształcenia na studiach zawodowych w przypadku pielęgniarek, które ukończyły pięcioletnie licea medyczne, a rozpoczęły naukę w 1980 roku lub później, nie może być krótszy niż trzy semestry lub 1633 godziny. Natomiast dla rozpoczynających naukę przed 1980 rokiem okres nauki wynosi pięć semestrów lub trzy tysiące godzin.

Dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych studia pomostowe na kierunku pielęgniarskim trwają trzy semestry lub 2410 godzin, natomiast w przypadku osób, które ukończyły dwuipółletnie medyczne szkoły medyczne, czas studiów pomostowych wynosi dwa semestry lub 1984 godziny.

W przypadku położnych czas kształcenia na studiach zawodowych nie może być krótszy niż:

• trzy semestry lub 1479 godzin - dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych,

• dwa semestry lub 1086 godzin - dla osób, które ukończyły dwuipółletnie medyczne szkoły zawodowe.

Nie narusza to ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 92, poz. 885). Zgodnie z nią, studia pomostowe dla pielęgniarek i położnych mogą trwać krócej niż sześć semestrów, ale musi być jednocześnie zachowany warunek dotyczący liczby godzin, w trakcie których obywa się nauka. Liczba semestrów w danej uczelni powinna być określona na samym początku rozpoczęcia studiów, tak aby zarówno studenci, jak i ich pracodawcy wiedzieli, ile będzie trwało dokształcanie się pracownika.

Podstawa prawna

• Rozporządzenie ministra zdrowia z 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczanych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. nr 110, poz. 1170).