Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej i bezrobotnej jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką uchwałę podjął wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny.
NSA uznał, że choć z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.) nie wynika, w jakiej formie starosta udziela odpowiedzi na złożony wniosek o dofinansowanie, to należy domniemywać, że jest to decyzja administracyjna. Taka też jest stała wykładnia przepisów, że o skutkach jakiejś czynności administracyjnej przesądza jej treść.
– Gdyby uznać, że negatywna odpowiedź na wniosek zainteresowanego nie następuje w formie decyzji, to skutkowałoby to brakiem możliwości przeprowadzenia sądowej kontroli zarządzania środkami publicznymi przez organ, a sam zainteresowany zostałby pozbawiony konstytucyjnego prawa do sądu – uzasadnił sędzia Andrzej Kisielewicz.
Sąd wydając uchwałę, podkreślił, że procedura udzielenia dofinansowania ze środków PFRON na założenie firmy albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest dwuetapowa. Na pierwszym etapie są wybierane wnioski. Na drugim osoby, których wnioski zostały zaakceptowane, negocjują z organem wysokość kwoty i zawierają umowę cywilnoprawną. Tym samym, w ocenie NSA, należy uznać, że pierwszy etap ma charakter typowo administracyjny. Starosta w sposób dowolny może ocenić negatywnie lub pozytywnie wnioski, biorąc pod uwagę np. czynniki ekonomiczne, takie jak popyt i podaż na prowadzenie firmy w danej branży, która jest wskazana we wniosku. Taka uznaniowa wręcz forma odpowiedzi organu administracji nie może być wyłączona z kontroli sądu administracyjnego.
Uchwała jest wiążąca dla innych składów orzekających sądów administracyjnych. Złożono do niej jedno zdanie odrębne.
ORZECZNICTWO
Uchwała NSA w składzie siedmiu sędziów z 24 maja 2012 r. (II GPS 1/12)