Osoby dorabiające do zasiłków albo świadczeń przedemerytalnych muszą pamiętać, że ich ostateczne rozliczenie z ZUS nastąpi po zakończeniu roku rozliczeniowego, czyli od 1 marca 2008 r. Jego wynik zależy od tego, w jakiej wysokości w ciągu roku był osiągany przychód i w jakiej kwocie było wypłacane świadczenie.

Niezależnie od obowiązku informowania ZUS na bieżąco o podjęciu działalności zarobkowej mającej wpływ na wysokość zasiłku albo świadczenia przedemerytalnego, do końca maja tego roku trzeba powiadomić ZUS o wysokości całego przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym.

Rozliczenie roczne świadczeń i zasiłków przedemerytalnych polega na porównaniu:

• kwoty przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczną kwotą graniczną,

• łącznej kwoty przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym i świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego uzyskanego w tym okresie z roczną dopuszczalną kwotą przychodu.

Przekroczenie rocznej granicznej kwoty przychodu oznacza, że niezależnie od tego, czy przychód był uzyskiwany w całym roku rozliczeniowym czy tylko w niektórych miesiącach tego roku, świadczenie albo zasiłek przedemerytalny podlega zawieszeniu za cały rok rozliczeniowy. Natomiast gdy roczny przychód nie przekroczył rocznej kwoty granicznej, ale suma świadczeń wypłacanych w całym rozliczanym roku i kwoty rocznego przychodu jest wyższa od rocznej dopuszczalnej kwoty, ZUS ustala kwotę zmniejszenia za cały rozliczany rok, czyli roczną kwotę zmniejszenia pomniejszoną o składki na ubezpieczenia społeczne należne od uprawnionego.

W marcu do wszystkich osób, które poinformowały ZUS o osiąganiu przychodów, zostanie wysłane pismo z prośbą, by z zaświadczenia (oświadczenia) o wysokości przychodów uzyskanych w roku rozliczeniowym 2007/2008 wynikało, jakie przychody zostały uzyskane w następujących okresach:

• od 1 marca 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.,

• od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.,

• od 1 stycznia 2008 r. do 29 lutego 2008 r.

Rozbicie rocznego przychodu w powyższy sposób jest konieczne z uwagi na zmianę w wymienionych okresach wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe, co ma wpływ na ustalenie rocznej kwoty zmniejszenia.

ROCZNE KWOTY PRZYCHODU

dopuszczalna roczna kwota przychodu 14 282,40 zł

graniczna roczna kwota przychodu 19 994,40 zł