Rząd chce, aby przy ustalaniu wynagrodzenia minimalnego nadal były brane pod uwagę dodatki za staż czy pracę w nocy.
Zdaniem posłanki Małgorzaty Niemczyk (PO) obecny sposób ustalania wysokości wynagrodzenia pracownika w odniesieniu do płacy minimalnej jest niesprawiedliwy i dyskryminujący. Złożyła ona w tej sprawie interpelację.
Chodzi o zaliczanie niektórych należności otrzymywanych przez pracowników do wynagrodzenia porównywalnego z wysokością minimalnej płacy za pracę (czyli takiej, którą pracownik musi otrzymać). Minimalne wynagrodzenie zatrudnionego posiadającego krótki staż pracy, niepobierającego dodatków z tego tytułu, jest często równe płacy osoby z większym doświadczeniem i stażem (tzn. pobierającego dodatek stażowy).
W opinii Małgorzaty Niemczyk resort pracy powinien rozważyć przygotowanie nowelizacji ustawy o płacy minimalnej, która rozszerzy katalog składników wynagrodzenia, które nie są brane pod uwagę przy obliczaniu jej wysokości.
Zgodnie z ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 z późń. zm.) do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych, z wyjątkiem należności wymienionych w ustawie. Do ustalania jej poziomu nie wlicza się więc: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Zatem przy porównaniu zarobków pracownika z wysokością minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się pensję zasadniczą i inne jej elementy, w tym także dodatki za staż pracy, stanowiące integralną część płacy niektórych grup pracowników oraz premie, nagrody regulaminowe i uznaniowe.
Zdaniem resortu pracy propozycja poszerzenia katalogu świadczeń wypłacanych pracownikowi, które nie są brane pod uwagę przy ustalaniu minimalnego wynagrodzenia, m.in. o dodatki za staż pracy, premie i nagrody nie wydaje się zasadna. Jej ewentualne uwzględnienie mogłoby wpłynąć na zmianę charakteru minimalnego wynagrodzenia. Ponadto powstałoby ryzyko, że dodatkowych roszczeń w związku z wyłączeniem innych dodatków bądź świadczeń związanych ze specyfiką lub warunkami wykonywanej pracy.
Ponadto ewentualne wyłączenie tych składników wynagrodzeń pracowniczych będzie oznaczało wzrost kosztów pracy (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych).

1500 zł wynosi w tym roku płaca minimalna

3646,09 zł wyniosło przeciętne wynagrodzenie w I kwartale tego roku