Radni mogą w uchwale określić wysokość i zasady ustalenia wynagrodzenia dziennego opiekuna, ale nie sposób oraz termin jego przekazania.
Tymczasem rada miasta Wejcherowa, która podjęła 25 stycznia tego roku w tej sprawie uchwałę, wskazała w niej, że wynagrodzenie dziennego opiekuna wypłacane będzie miesięcznie na podstawie złożonego rachunku do 10. dnia następnego miesiąca. Zawarcie takiego zapisu w uchwale zakwestionował jednak wojewoda pomorski w podjętym 1 marca rozstrzygnięciu nadzorczym (nr NK-III.4131.6.2012.WD) i stwierdził jego nieważność.
Uznał on, że art. 43 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235 z późn. zm.) daje radnym kompetencje tylko do wskazania maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna i zasad, na podstawie których jest ustalane. Natomiast sposób i termin wypłaty jego pensji zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt. 6 stanowi element umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez gminę z dziennym opiekunem.
Ponadto zdaniem wojewody taki zapis narusza też zasadę swobody umów wyrażoną w art. 3531 ustawy z 23 kwietnia 1964 r., – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Określa on, że niedopuszczalne jest, aby strona przyszłej umowy nie miała wpływu na jej treść, z uwagi na to, że część jej postanowień reguluje uchwała rady gminy narzucająca jednostronne rozwiązania. A zatem kształtowanie postanowień umowy powinno mieć miejsce przy jej zawieraniu, a nie w uchwale.