– Projekt zrównuje prawa kobiet opiekujących się dziećmi w zakresie odprowadzania składek bez względu na rodzaj zatrudnienia – mówi Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan.

Zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zaprzestały jej wykonywania albo zawiesiły, ale także współpracownicy sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem będą mieli finansowane składki, jeśli wykonywali działalność zarobkową przez co najmniej 6 miesięcy. Okres ich wypłacania wyniesie maksymalnie trzy lata, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko czterech lat. Jeśli jest ono niepełnosprawne i stąd wymagające osobistej opieki, ZUS będzie płacił składki przez maksymalnie sześć lat, nie dłużej niż do uzyskania przez nie pełnoletności. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób stanowi kwota 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Na opłacenie składki mogą liczyć również osoby nieubezpieczone, bezrobotne po ustaniu prawa do zasiłku, a także inne, jeśli były ubezpieczone przez okres krótszy niż pół roku. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób stanowi kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podstawowym warunkiem objęcia ubezpieczeniem jest brak innego tytułu do opłacania składki. Dodatkowo warunkiem skorzystania z niego w okresie wychowywania dziecka będzie złożenie stosownego wniosku do ZUS wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r. i będzie odnosiła się do rodziców dzieci, które urodziły się po 31 grudnia 2012 r.

Etap legislacyjny

Projekt