Jest on skierowany do placówek, takich jak zakłady opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych, które mają ośrodki dysponujące warunkami do prowadzenia specjalistycznej, kompleksowej i ciągłej pomocy dla niepełnosprawnych dzieci w wieku do 7 lat oraz ich rodziców. Mogą one otrzymać dotację przede wszystkim na zadania związane z rehabilitacją, ale z wyłączeniem tej medycznej, organizowanie i prowadzenie szkoleń przeznaczonych dla rodziców (opiekunów dziecka) oraz grup środowiskowego wsparcia.

10 proc. przyznanej dotacji może być przeznaczone na prace montażowo-konserwacyjne

Uzyskane w ramach przyznanego dofinansowania pieniądze mogą być wykorzystane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz materiałów pomocniczych i dydaktycznych, np. komputera. Ponadto do wydatków kwalifikowanych zaliczane są też te, przeznaczone na zatrudnienie personelu oraz pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń i środków transportu niezbędnych do realizacji zadań. Warunki programu przewidują, że wysokość dotacji będzie stanowiła iloczyn liczby dzieci, które mają być objęte wczesną pomocą oraz kwoty 2,5 tys. zł.

Placówki zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć wniosek do właściwego ze względu na swoją siedzibę oddziału PFRON nie później niż do 18 maja. Oprócz tego konieczne jest dołączenie dwóch załączników zawierających informacje o budżecie zadania oraz harmonogramie jego realizacji. Wszystkie niezbędnej druki, jak też i szczegółowe warunki konkursowe można znaleźć na stronie internetowej PFRON.