Niedoszły policjant po upływie roku będzie mógł się ubiegać o ponowne przyjęcie do tej formacji, nawet jeśli miał negatywny wynik testu psychologicznego lub podał nieprawdziwe dane w kwestionariuszu osobowym.
Dzisiaj rozpoczyna się nabór do policji. Wszyscy chętni ubiegający się o przyjęcie do tej formacji muszą liczyć się ze zmienionymi wymogami. Przede wszystkim wymagane jest posiadanie w trakcie kwalifikacji dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotyczy to każdego etapu naboru – od testu wiedzy po sprawdzenie sprawności fizycznej. Takie rozwiązanie ma zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom. Nowe zasady określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do policji (Dz.U. poz. 432). Weszło ono w życie z dniem publikacji.
Szef resortu wprowadził także zasadę, że osoby rozwiązujące test z wiedzy na każde pytanie będą mieć tylko minutę na odpowiedź. W czasie tego etapu maksymalnie będzie można otrzymać 40 punktów. Ze względu na to, że poszczególne fazy sprawdzania predyspozycji kandydata do służby w policji nie mają charakteru selekcyjnego, to nawet nieuzyskanie jednego punktu nie wyklucza takiej osoby z dalszej walki o przyjęcie do służby. Jednocześnie MSW, obawiając się odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub problemy zdrowotne kandydatów w czasie testu sprawnościowego, wprowadziło obowiązek obecności ratownika medycznego spełniającego wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.). Jeśli nie jest to możliwe, musi być zapewniona łączność z najbliższą placówką medyczną.

97 tys. funkcjonariuszy służy obecnie w policji

Rozporządzenie wprowadza także rozmowy kwalifikacyjne, które zastąpią wcześniejszy wywiad zorganizowany. Resort uznał bowiem, że ten sposób zapewnia lepszą ocenę postaw społecznych przyszłego policjanta oraz jego motywacji mających wpływ na wstąpienie do tej formacji. Taka rozmowa będzie prowadzona przez zespół liczący od dwóch do czterech osób. Jeśli w jej trakcie okaże się, że kandydat nie nadaje się do policji, nie będzie miał możliwości ponownego przystąpienia do rozmowy. Warunkiem uzyskania przez kandydata do służby pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej jest uzyskanie co najmniej 36 punktów. Dodatkowo wprowadzono możliwość, że kandydatów będą mogli sprawdzać przedstawiciele zakładowego związku zawodowego policjantów.
Jednak osoby, którym się nie uda za pierwszym razem przejść testu sprawnościowego lub wiedzy, mają szansę za rok na ponowny udział w kwalifikacji.