Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażania zasadniczego. Zgodnie z nim zarówno generalny inspektor, jak i posterunkowy otrzymają jednakową podwyżkę w wysokości 300 zł każdy.

Kwota ta zostanie doliczona do wcześniej obowiązujących stawek dodatku za stopień policyjny. W praktyce najwyższy dodatek wypłacany z tego tytułu będzie wynosił 1300 zł, a najniższy 630 zł.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zwiększenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 2,65 do 2,87 dokonanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia tego roku. Podwyższenie tych kwot spowoduje także zmiany w zasadach ustalania nagród rocznych. Ponieważ jest ona wypłacana do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym przysługuje nagroda, to taka specjalna gratyfikacja dla policjantów zostanie wypłacona za 2012 rok w pierwszym kwartale 2013 roku. Tym samym jej wysokość będzie większa, gdyż będzie uwzględniać 300 zł dodatku wypłacanego do lipca tego roku.

Etap legislacyjny

Projekt