Minimum 12 metrów kwadratowych musi wynosić powierzchnia użytkowa dla jednej osoby, która przebywa w mieszkaniu chronionym.
Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać taki lokal, oraz rodzaj wsparcia, które jest oferowane osobom w nim przebywającym, zawiera wchodzące w życie w niedzielę rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. poz. 305).
Są one prowadzone przez samorządy m.in. dla osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz opuszczających po osiągnięciu pełnoletności lub zakończeniu nauki domy dziecka lub rodziny zastępcze.
W związku z tym rozporządzenie określa, że podczas pobytu w takim mieszkaniu będzie im udzielane wsparcie polegające na pracy socjalnej, nauce samodzielności życiowej i społecznej, pomocy w przemieszczaniu oraz wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.
Jego udzielaniem mają zajmować się głównie pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci oraz opiekunowie i asystenci osób niepełnosprawnych.
Ponadto nowe przepisy określają, że mieszkania chronione mają być przeznaczone dla nie mniej niż trzech osób, a ich pomieszczenia powinny umożliwiać swobodne wykonywanie manewrów wózkiem inwalidzkim.
Rozporządzenie przewiduje też okres przejściowy dla funkcjonujących już mieszkań, które będą miały czas na dostosowanie warunków pobytu do nowych standardów do końca 2014 roku.

Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 22 kwietnia