Projekt przewiduje, że właściciel firmy nie uiści dodatkowej opłaty do wysokości 100 proc. nieopłaconych składek, jeśli przeciw niemu zapadł prawomocny wyrok stwierdzający, iż czyn, którego się dopuścił, jest przestępstwem lub wykroczeniem.

Zakład umorzy więc swoje postępowanie. ZUS zawiesi natomiast wymierzenie kary finansowej do czasu zakończenia postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie polegające na niezapłaceniu składek.

Obecnie właściciel firmy może zostać ukarany za niepłacenie składek dwa razy. Najpierw przez ZUS na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), drugi raz na podstawie art. 218 par. 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Przepis ten przewiduje, że ten, kto wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

31 maja muszą zacząć obowiązywać nowe przepisy zakazujące podwójnego karania firm za niepłacenie składek do ZUS

Etap legislacyjny
Rząd przyjął