Uchybienia proceduralne dotyczące prowadzenia ze związkami zawodowymi konsultacji projektów ustaw nie sprawią, że przyjęte przepisy zostaną w jakikolwiek sposób podważone. Wspólne uzgodnienia zwiększają jednak szansę na kompromis - mówi Profesor Jerzy Wratny.
Czy rząd ma obowiązek konsultowania ze związkami propozycji zmian w prawie?
Niewątpliwie tak. Oczywiście w konsultacjach nie mogą brać udziału wszystkie związki, ale tylko tzw. centrale związkowe, które są reprezentatywne, czyli zrzeszają co najmniej 300 tys. członków. Obowiązek konsultacji wynika wprost z przepisów ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z nimi organizacja związkowa, reprezentatywna w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych. Obowiązek konsultacji nie dotyczy założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.