Takie prawo daje im obowiązująca od 1 kwietnia ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz. 1243), ale dopiero teraz do konsultacji społecznych przekazany został projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w tej sprawie. Zgodnie z nim wysokość dopłaty wyniesie do 95 proc. kosztów szkolenia w przypadku osoby głuchej oraz do 90 proc. dla pozostałych osób uprawnionych do takiego wsparcia. Jednak nie może to być więcej niż 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla celów emerytalnych. Obecnie byłaby to więc kwota 680 zł.

Ponadto rozporządzenie określa szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie i określa w załącznikach trzy wzory wniosków (odrębne dla trzech grup osób uprawnionych), które muszą być złożone do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Oprócz danych osobowych i adresowych osób uprawnionych muszą znaleźć się w nich informacje m.in. o rodzaju szkolenia, na które będą one uczęszczały, jego organizatorze oraz terminie i liczbie godzin.

Wniosek o dopłatę może być złożony w każdym dniu roku, ale jeżeli zostanie to zrobione między 1 listopada a 31 grudnia danego roku, to będzie on rozpatrzony w pierwszym kwartale następnego. Po wydaniu decyzji przyznającej dopłatę niesłyszący będzie podpisywał umowę z PFRON. Będzie on też musiał dostarczyć nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia oświadczenie jego organizatora, potwierdzające zgłoszenie i zawierające jego NIP oraz numer rachunku bankowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, a z szacunków resortu pracy wynika, że z dofinansowań będzie rocznie korzystać około 2,3 tys. osób, a wydatki PFRON na ten cel wyniosą maksymalnie 1,5 mln zł.

Etap legislacyjny: Projekt