Karta rejestracyjna bezrobotnego lub poszukującego pracy będzie miała formę elektroniczną, a nie papierową, jak obecnie.
Urzędnicy wprowadzą więc do komputera dane osobowe, o ukończonych kursach, szkołach czy firmach, w których była zatrudniona osoba rejestrująca się jako bezrobotna. Na dysku znajdą się także informacje o proponowanych i wykorzystanych przez zainteresowanego formach aktywizacji.
Na przykład w jakich szkoleniach bezrobotny brał udział, czy je ukończył, czy przechodził staże, uczestniczył w pracach interwencyjnych, robotach publicznych oraz w praktykach w ramach przygotowania zawodowego dorosłych.
Te propozycje zawarte są w projekcie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Trafił do konsultacji społecznych.
– W trakcie pracy z bezrobotnym w rejestrze zamieszczane będą informacje dotyczące jej przebiegu, takie jak na przykład wyniki rozmowy z pośrednikiem pracy – mówi Beata Czajka, zastępca dyrektora departamentu rynku pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Urzędnicy wprowadzą do systemu elektronicznego dane na podstawie dokumentów dostarczonych osobiście przez zainteresowanego. Ale będzie też możliwa inna forma przekazania informacji.

3 dni robocze będą mieli bezrobotni na potwierdzenie danych przesłanych e-mailem do urzędu pracy

Będzie można je przesłać e-mailem i dopiero później stawić się w urzędzie, aby złożyć podpisy pod dokumentami rejestracyjnymi. Zainteresowani będą mieli na to trzy dni robocze od dnia przekazania informacji. W takim czasie urzędnicy muszą bowiem wyznaczyć im termin wizyty w urzędzie.
Elektroniczna forma rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy nie wykluczy utrwalania wybranych danych i dokumentów w postaci papierowej, w szczególności własnoręcznie podpisanych oświadczeń składanych przez bezrobotnych.
Na przykład oświadczeń o tym, że nie mogą (nie z własnej winy) dostarczyć do urzędu pracy świadectwa pracy albo że nie uzyskali w danym miesiącu przychodów w kwocie odpowiadającej co najmniej połowie płacy minimalnej (750 zł).
Zdaniem Urszuli Ilnickiej z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie elektroniczna karta umożliwi jej aktualizowanie bez konieczności nowelizacji rozporządzenia.
Obecnie jest ono zmieniane za każdym razem, gdy jest zmieniana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się bowiem wówczas druk papierowy, którego wzór zawarty jest we wspomnianym rozporządzeniu.