Brak świadectwa pracy nie zawsze oznacza, że osoba poszukująca zatrudnienia nie zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez urząd pracy. Ci byli pracownicy, którym firma z jakiegoś powodu nie wydała takiego dokumentu, mogą liczyć na to, iż zostaną zarejestrowani jako bezrobotni. Oznacza to, że jeśli spełniają warunki, nabędą prawo do zasiłku.
Takie spojrzenie na problem to jednak efekt praktyki urzędów pracy, a nie przepisów. One, jak wskazuje Krystyna Mikołajczak, kierownik działu ewidencji i świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Głogowie, jasno określają, jakie dokumenty zainteresowany przedstawia, żeby zarejestrować się jako bezrobotny. Są to m.in. dowód osobisty, dyplom, świadectwo szkolne i właśnie świadectwa pracy.
– W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor urzędu pracy może zgodzić się na rejestrację bezrobotnego nawet jeżeli ten nie dostarczy kompletu dokumentów, w tym świadectwa pracy – mówi Krystyna Mikołajczak.
W takiej sytuacji można albo uzyskać z ZUS zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym, albo złożyć pisemne oświadczenie. Poświadcza ono, w jakim okresie osoba była zatrudniona, ale nie może tego udokumentować, bo ZUS odmówił wydania zaświadczenia potwierdzającego podleganie przez nią ubezpieczeniom społecznym.
W praktyce zainteresowani najczęściej na własną rękę starają się o potwierdzenie zatrudnienia, jeśli mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych. Prawo do tego świadczenia mają bowiem ci, którzy byli zatrudnieni za co najmniej płacę minimalną przez rok w ciągu ostatniego półtora roku przed złożeniem wniosku o rejestrację jako bezrobotny. Ale potwierdzenie stażu jest istotne także dla osób, które mają 50 lat i mogłyby mieć wyższy zasiłek (120 proc. podstawowej stawki), gdyby dysponowały 20 latami stażu. Chodzi zatem o tych, którym brakuje np. pół roku do 20 lat stażu niezbędnego do uzyskania wspomnianego wyższego świadczenia.
Bezrobotny pobierający zasiłek może w każdej chwili przedstawić w urzędzie dokument potwierdzający wcześniejsze zatrudnienie. W ten sposób otrzyma wyższy zasiłek, albo przez dłuższy okres – rok, a nie 6 miesięcy.