Informacja dla gminy

Jak wskazują powiaty, na razie nie mają one większych problemów związanych ze współpracą z gminami w kwestii współpłacenia. Nie odmawiają one przekazania środków ani z tym nie zwlekają.

– Po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia przekazujemy im szczegółową informację, jaką ich część będą ponosić i z czego dana kwota wynika – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Elżbieta Turczewska, dyrektor PCPR w Białymstoku, dodaje, że niektóre gminy jeszcze w ubiegłym roku pytały ile pieniędzy powinny w swoich budżetach zabezpieczyć na ten cel.

– Część gmin chciałaby natomiast, abyśmy z nimi konsultowali przyznawanie świadczeń, a zwłaszcza ich wysokość – mówi Mirosława Zielony, dyrektor PCPR w Koszalinie.

Powiaty nie dostrzegają też na razie, aby w związku ze zmianą przepisów trafiało do nich mniej postanowień sądów o umieszczeniu dziecka w rodzinach zastępczych.

– Nie wiadomo, jak będzie to wyglądać w kolejnych latach, bo gminy płacą tylko za dzieci nowo kierowane, a ich po trzech miesiącach nie jest jeszcze dużo. Same kwoty też nie są jeszcze wysokie – mówi Edyta Persowska z PCPR w Zielonej Górze.

Nota, nie porozumienie

Samorządy mają natomiast wątpliwości, jak powinny między sobą prawidłowo rozliczać kwoty związane ze współpłaceniem.

– Dobrym rozwiązaniem mogłoby być podpisywanie porozumienia, w którym określone byłyby szczegółowo zasady przekazywania dotacji, w tym np. terminy ich wpłaty na konto powiatu – mówi Mirosława Zielony.

Jednak Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz, dyrektor PCPR w Bełchatowie, zwraca uwagę, że ustawa taką formę przewiduje tylko w przypadku rozliczeń między powiatami, gdy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczej umieszczane jest dziecko z innego powiatu.

Podobne stanowisko zajęło też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

To oznacza, że powiat, który odpowiada za wydawanie decyzji i wypłatę świadczeń powinien wystawić notę obciążeniową dla gminy, wskazującą wysokość kwoty, która musi być przez nią wpłacona.