Uzyskanie dotacji umożliwia im ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012. Dzięki niemu powiaty mogą otrzymać dotację do szkoleń, które są obowiązkowe dla osób chcących utworzyć rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową lub prowadzić rodzinny dom dziecka. Dofinansowaniu mogą podlegać też kursy dla istniejących już rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.

– Będziemy składać swoją ofertę na obydwa rodzaje szkoleń. Mamy kandydatów czekających na kursy, widzimy też potrzebę dodatkowego wsparcia dla działających już rodzin – mówi Ewa Skibińska, kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.

Program przewiduje do podziału między powiaty 5 mln zł, przy czym wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 proc. kosztów. Z przyznanej dotacji samorząd będzie mógł pokryć np. wydatki na kadrę szkolącą oraz materiały dydaktyczne, jednak zgodnie z warunkami konkursu dofinansowaniu nie będą podlegać kursy prowadzone przez pracowników organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, jeżeli jest to wpisane w ich zakres obowiązków służbowych oraz zatrudnieni zostali do realizacji tego zadania przed dniem ogłoszenia konkursu. Ponadto dotacja będzie przyznana tylko na takie programy szkoleń, które zostały zatwierdzone przez MPiPS.

Na złożenie swoich ofert w urzędzie wojewódzkim (osobiście lub pocztą) powiaty mają czas do 20 kwietnia. W tym celu muszą wypełnić dwa formularze A i B. Pierwszy stanowi opis zadania, które ma być dofinansowane, a drugi powinien zawierać dane statystyczne powiatu. Obydwa druki są określone w załącznikach nr 1 i 2 do ogłoszenia konkursowego i można je znaleźć na stronie internetowej resortu pracy. Wojewodowie po wstępnej kwalifikacji wniosków przekażą je do resortu pracy, który dokona wyboru ofert w oparciu o dodatkowe kryteria, które są szczegółowo opisane w ogłoszeniu konkursowym.

Urzędy wojewódzkie czekają też jeszcze do 12 kwietnia na oferty gmin, które chcą otrzymać dofinansowanie do zatrudnienia asystentów rodzin. Na ten konkurs przeznaczonych jest 30 mln zł.