Od tego roku czas pracy osoby niepełnosprawnej co do zasady nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Czy dotyczy to wszystkich pracowników niepełnosprawnych? Jakie dodatkowe uprawnienia im przysługują?
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może być skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli przedstawi ona zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. Pracownikom takim przysługuje też dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego nabywa się po przepracowaniu jednego roku po takim orzeczeniu. Osobom tym przysługuje także prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w roku w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Pracownik powinien uzyskać od lekarza sprawującego nad nim opiekę wniosek o skierowanie na taki turnus, który należy przedstawić pracodawcy w takim terminie, który umożliwi mu zapewnienie normalnego toku pracy w zakładzie pracy.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym jest przedłożony pracodawcy dokument potwierdzający pobyt na turnusie (najczęściej jest to faktura), wystawiony przez jego organizatora. Łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym. Pracownicy zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają także prawo do płatnego zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Każda osoba niepełnosprawna ma natomiast prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Taka osoba nie może być ponadto zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.