Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz przedsiębiorczości wśród osób w średnim wieku - to m.in. zadania, które znalazły się w przyjętej przez rząd aktualizacji do programu "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+".

Jak poinformowało PAP we wtorek Centrum Informacyjne Rządu (CIR), aktualizacja dokumentu implementacyjnego została przedłożona przez ministra pracy i polityki społecznej.

CIR przypomniało, że w październiku 2008 r. rząd przyjął Program "Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+" przewidziany na lata 2008-2020. Zawiera on pakiet działań rządowych i samorządowych, które szczególny nacisk kładą na poprawę aktywności zawodowej osób w wieku 50+ (w części także osób 45+).

Jak podkreśliło CIR, głównym celem programu jest osiągnięcie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia na poziomie 50 proc. dla osób w wieku 55-64 lat. Wymaga to realizacji m.in. takich działań jak poprawa równowagi w systemie zachęt finansowych do zatrudniania osób 50+ i wydłużania okresu pracy przez te osoby, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, promocji szkoleń, poprawy atrakcyjności i warunków pracy oraz promowania aktywnego starzenia się i równouprawnienia płci.

Program stał się podstawą przygotowania Dokumentu Implementacyjnego. Zawiera on szczegółowy zestaw zadań realizowanych w ramach programu, których znaczna część jest finansowana lub współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Zadania te powinny zakończyć się do 2015 roku.

Jak wyjaśniono w komunikacie, biorąc pod uwagę potrzebę rozwijania i poszerzania działań na rzecz osób starszych, przygotowano projekt aktualizacji dokumentu implementacyjnego; uzupełniono go o 55 zadań, które w większości są wykonywane przez urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki".

Poszerzony zakres zadań dotyczy m.in.: wspierania kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+, wsparcia na rzecz osób zatrudnionych w wieku 50+, działania na rzecz integracji społecznej osób w wieku 50+, aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+, z uwzględnieniem niepełnosprawnych oraz promocji przedsiębiorczości wśród osób w wieku 45 i więcej lat.

Zdecydowano, że z realizacji programu zostanie opracowane jedno sprawozdanie końcowe, przekazane do wiadomości rządowi, Komisji Trójstronnej i parlamentowi. Dodatkowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata wykonywane będą sprawozdania cząstkowe zamieszczane na stronie BIP MPiPS.