Umożliwia im to ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 r – Asystent rodziny. Na jego realizację przeznaczonych będzie 30 mln zł, co ma pozwolić dofinansować zatrudnienie ok 2,3 tys. asystentów mających zajmować się rodzinami, które mają trudności opiekuńczo-wychowawcze i może im grozić odebranie dzieci. Taka pomoc jest gminom potrzebna, ponieważ zatrudnianie asystentów jest zadaniem własnym, na które muszą znaleźć pieniądze w swoich budżetach.

– Na razie nie mamy zatrudnionego asystenta, dlatego będziemy zastanawiać się nad udziałem w konkursie – mówi Jarosław Borowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku.

Warunki programu określają, że dofinansowaniu podlegać może nie więcej niż 70 proc. wynagrodzenia asystenta, przy czym nie może to być więcej niż 70 proc. kwoty 1821 zł, czyli 1268,4 zł. Taka dopłata będzie wypłacana do końca tego roku.

Aby uzyskać dofinansowanie, gminy powinny złożyć do 11 kwietnia swoją ofertę do urzędów wojewódzkich na specjalnym formularzu (część A i B), który znajduje się na stronie internetowej resortu pracy. Wojewodowie dokonają wstępnej oceny ofert, a potem w ciągu 30 dni zostaną one przesłane do resortu pracy, który ostatecznie przydzieli dotacje. Przy ich rozpatrywaniu będą brane pod uwagę m.in. liczba rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie gminy, jej zamożność, liczba dzieci, które zostały umieszczone w pieczy zastępczej, oraz szacowane zapotrzebowanie na asystentów. Z gminami, których oferty otrzymają dotacje, wojewodowie podpiszą specjalne porozumienia, które pozwolą na przekazanie im pieniędzy.