Rodzice ubiegający się o becikowe wypełnią formularz, który otrzymają w gminie. Dołączą do niego zaświadczenie o opiece medycznej w trakcie ciąży.
Wprowadzenie takiego 4-stronicowego druku przewiduje przesłany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie trybu i sposobu ubiegania się o świadczenia rodzinne.
– Do tej pory przepisy nie określały wzoru wniosku o becikowe. Dlatego też, jak większość gmin, opracowaliśmy własny na swoje potrzeby – mówi Marzena Szuleta, kierownik biura świadczeń rodzinnych Urzędu Miasta w Kaliszu.
Wzór wniosku znajduje się w załączniku nr 15 do rozporządzenia, a resort pracy zdecydował się na jego wprowadzenie w związku z planowaną zmianą zasad przyznawania świadczenia. Jego wypłata będzie zależała od spełnienia przez rodzinę kryterium dochodowego, wynoszącego 1922 zł w przeliczeniu na jednego jej członka.

1922 zł będzie wynosić kryterium dochodowe uprawniające do becikowego

Rodzic ubiegający się o becikowe będzie musiał wypełnić liczący cztery strony wniosek, podając w nim dane swoje, dziecka oraz osób wchodzących w skład rodziny. Elementem wniosku jest też oświadczenie, w którym osoba potwierdza prawdziwość podanych danych oraz to, że drugi z rodziców dziecka nie pobrał już tego świadczenia. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć dokument potwierdzający tożsamość składającego wniosek, zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące wysokości dochodu, odpis wyroku sądu stwierdzający przysposobienie (jeżeli składa go rodzic adopcyjny) oraz dokumenty wymienione w innych przepisach, np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające objęcie przyszłej matki opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu.
Ponadto do rozporządzenia dodane zostały przepisy i wzór wniosku (załącznik nr 17) dla osób ubiegających się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Będzie to nowa forma wsparcia, która powstanie w wyniku planowanego przez resort pracy podziału osób uprawnionych obecnie do świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do niego zachowają tylko rodzice opiekujący się niepełnosprawnym dzieckiem. Natomiast pozostałe osoby będą otrzymywać właśnie specjalny zasiłek opiekuńczy.
Nowe rozporządzenie zacznie obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji społecznych