Kryterium dochodowe uprawniające rodziców do becikowego będzie podlegało weryfikacji co trzy lata na takich samych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku pozostałych świadczeń rodzinnych.
Takie zmiany zawiera uzgodniony i skierowany pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) dotyczący zasad przyznawania becikowego. Przewiduje on wprowadzenie kryterium dochodowego, od którego będzie uzależnione uzyskanie tego świadczenia w wysokości 1922 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Kwota ta odpowiada wysokości progu podatkowego (85 528 tys. zł rocznie) dla rodziny trzyosobowej, które stanowią obecnie połowę wszystkich rodzin ubiegających się o to wsparcie.
Jednak wbrew wcześniejszym planom rządu kryterium dochodowe zostanie wprowadzone dopiero od 1 stycznia 2013 r. i będzie obejmować te dzieci, które urodzą się po tej dacie. Jeżeli więc dziecko urodzi się jeszcze w 2012 roku, a rodzic złoży wniosek o przyznanie becikowego w następnym roku (ma na to czas w ciągu 12 miesięcy od urodzenia dziecka), to zostanie on rozpatrzony na podstawie dotychczasowych przepisów.
Ponadto projekt przewiduje, że wysokość tego kryterium będzie podlegać weryfikacji na takich samych zasadach co próg dochodowy uprawniający do pozostałych świadczeń rodzinnych. Będzie się więc ona odbywała co trzy lata z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin prowadzonych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, a następnie negocjowana przez rząd w Komisji Trójstronnej.
Według szacunków resortu pracy w efekcie wprowadzenia kryterium dochodowego becikowe nie będzie przysługiwać na około 10 proc. urodzonych dzieci.
Etap legislacyjny
Projekt po konsultacjach