Po wstąpieniu Polski do UE wiele osób wyemigrowało do Wielkiej Brytanii i podjęło tam pracę. Czy rodzina Polaka pracującego legalnie w tym kraju ma prawo do zasiłku pogrzebowego w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, jeśli jego pogrzeb odbył się w Polsce?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Tak wynika z art. 78 ust. 1 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
W opisanym przypadku zmarły był osobą podlegającą brytyjskiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zatem nie spełnia warunków wymienionych w art. 77 ust. 1 pkt 1 – 3 uprawniających do zasiłku w Polsce. Zgodnie z tym przepisem zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: