Po wstąpieniu Polski do UE wiele osób wyemigrowało do Wielkiej Brytanii i podjęło tam pracę. Czy rodzina Polaka pracującego legalnie w tym kraju ma prawo do zasiłku pogrzebowego w Polsce, czy w Wielkiej Brytanii, jeśli jego pogrzeb odbył się w Polsce?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Tak wynika z art. 78 ust. 1 i 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.). W razie poniesienia kosztów pogrzebu przez więcej niż jedną osobę zasiłek pogrzebowy ulega podziałowi między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.
W opisanym przypadku zmarły był osobą podlegającą brytyjskiemu ustawodawstwu z zakresu zabezpieczenia społecznego. Zatem nie spełnia warunków wymienionych w art. 77 ust. 1 pkt 1 – 3 uprawniających do zasiłku w Polsce. Zgodnie z tym przepisem zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1) ubezpieczonego;
2) osoby pobierającej emeryturę lub rentę;
3) osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
4) członka rodziny osoby wymienionej w pkt 1 i 2.
Członkami rodziny wymienionymi w pkt 4 są:
● dzieci własne, drugiego małżonka oraz przysposobione;
● przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej;
● wnuki i rodzeństwo;
● małżonek (wdowa i wdowiec);
● rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Jeżeli koszty pogrzebu zmarłego pokryje jednak osoba (ewentualnie osoby) ubezpieczona albo osoba pobierająca emeryturę lub rentę, dla której zmarły był członkiem rodziny, będzie ona uprawniona do otrzymania zasiłku pogrzebowego, bez względu na miejsce zgonu bądź pochówku zmarłego. Natomiast informację, czy dana osoba spełnia warunki do korzystania ze świadczeń z ustawodawstwa brytyjskiego, osoba ta powinna uzyskać z instytucji brytyjskiej.