Na podstawie zawartej umowy pracownik miał podjąć zatrudnienie na stanowisku asystenta prezesa. Jednak już pierwszego dnia w pracy na podstawie art. 42 par. 4 k.p. firma powierzyła mu pełnienie przez trzy miesiące obowiązków kierownika biura zarządu. Po upływie tego czasu pracodawca nadal powierzał mu wykonywanie wspomnianej funkcji. Czy w tej sytuacji doszło do zmiany warunków zatrudnienia?

W takim przypadku zmiana zakresu obowiązków pracownika może być potraktowana jako dorozumiana zmiana treści stosunku pracy (na podstawie art. 60 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego. Jeżeli po upływie trzymiesięcznego okresu wykonywania innych obowiązków na podstawie art. 42 par. 4 k.p. pracownik nadal je wykonuje i sytuację tę akceptuje, to można przyjąć, że doszło w sposób dorozumiany do zawarcia porozumienia zmieniającego warunki pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2010 r., I PK 155/09).

Podstawa prawna