Pracodawca nie może nałożyć kary porządkowej w formie ustnej. Zgodnie bowiem z art. 110 k.p. pracodawca o zastosowanej karze musi przede wszystkim zawiadomić pracownika na piśmie. W piśmie tym powinien też wskazać rodzaj naruszenia obowiązków, których dopuścił się pracownik. Karę porządkową można bowiem nałożyć jedynie za nieprzestrzeganie przez pracownika:

● ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,

przepisów bhp i przeciwpożarowych,

● oraz przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności.

Pracodawca powinien też wskazać datę dopuszczenia się przez pracownika naruszenia będącego podstawą nałożenia na niego kary upomnienia oraz poinformować o możliwości zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis takiego zawiadomienia pracodawca powinien też złożyć do akt osobowych pracownika. Kwestią istotną jest także to, aby przed nałożeniem na pracownika kary porządkowej pracodawca uprzednio wysłuchał pracownika, dając mu tym samym szansę na wytłumaczenie się (art. 109 par. 2 k.p).

Podstawa prawna

Art. 108 – 113 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Jacek Bojarski, radca prawny, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna