Dostałem zawiadomienie o planowanym przeniesieniu mojego departamentu do innej firmy. Czy jeżeli skorzystam z możliwości rozwiązania umowy, o której mowa w zawiadomieniu, to będę miał prawo do odprawy lub odszkodowania?
Kwestia, czy pracownikowi należy się odprawa w przypadku przejścia zakładu pracy, była na tyle nieoczywista, że stanowiła przedmiot wyrokowania Sądu Najwyższego. W orzecznictwie jednoznacznie zostało przesądzone, że pracownik, który z własnej woli rozwiązuje stosunek pracy w rezultacie przejścia części lub całości zakładu pracy, w którym jest zatrudniony na nowego pracodawcę, nie ma prawa ani do odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia, ani do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia czy też odszkodowania z tytułu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę. Ostatecznie zostało też wyjaśnione, że rozwiązanie takie nie uprawnia do odprawy, o której mowa w ustawie o zwolnieniach grupowych, chyba że przyczyną rozwiązania stosunku pracy była poważna zmiana warunków pracy na niekorzyść pracownika.
Podstawa prawna
Art. 231 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn.zm.).

Monika Krzyszkowska-Dąbrowska, starszy prawnik kancelarii PwC Legal