Rodzic, który chce się ubiegać o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA), musi spełnić kilka warunków, od których uzależnione jest ich przyznanie. Po pierwsze, prawo do takiego świadczenia ma osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, których egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna. Przy czym zgodnie z ustawą z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r nr 1 poz. 7 z późn. zm.) za bezskuteczną jest uznawana egzekucja zaległych lub bieżących alimentów za okres minimum ostatnich dwóch miesięcy.

Wysokość alimentów

Drugi warunek, który trzeba spełnić, dotyczy wieku dziecka. Świadczenia z FA są wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat, ale gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, pomoc będzie mu przysługiwać do ukończenia 25 lat. Przepisy przewidują też jeden wyjątek i umożliwiają przyznane świadczenia z Funduszu bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenia z FA są wypłacane w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko. Jeżeli więc rodzic ma zasądzone alimenty w wysokości 300 zł, tyle samo wyniesie wsparcie z Funduszu; jeżeli jest to kwota wyższa, np. 700 zł, to otrzyma maksymalnie 500 zł.

Ponadto przepisy przewidują, że świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. domu pomocy społecznej. Drugą przesłanką wykluczającą jego otrzymywanie jest zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. Nie ma natomiast znaczenia to, czy rodzic dziecka, na które są zasądzone alimenty i przyznane świadczenie, ma małżonka.

Dochody rodzica

Kolejnym warunkiem jest osiąganie przez rodzinę osoby uprawnionej do alimentów dochodów, które nie przekraczają kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i są do niego wliczane dochody uzyskane przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym tzw. okres świadczeniowy, na który są przyznawane. Zaczyna się on 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego, a zatem obecnie rokiem bazowym, z którego liczone są dochody, jest 2010 r.