Ten, kto nie otrzymuje środków od zobowiązanego do ich płacenia rodzica, może się ubiegać o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Zostaną przyznane, jeżeli dochód rodziny nie przekroczy 725 zł na jednego jej członka.
Rodzic, który chce się ubiegać o wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego (FA), musi spełnić kilka warunków, od których uzależnione jest ich przyznanie. Po pierwsze, prawo do takiego świadczenia ma osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, których egzekucja prowadzona przez komornika okazała się bezskuteczna. Przy czym zgodnie z ustawą z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r nr 1 poz. 7 z późn. zm.) za bezskuteczną jest uznawana egzekucja zaległych lub bieżących alimentów za okres minimum ostatnich dwóch miesięcy.

Wysokość alimentów

Drugi warunek, który trzeba spełnić, dotyczy wieku dziecka. Świadczenia z FA są wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat, ale gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej, pomoc będzie mu przysługiwać do ukończenia 25 lat. Przepisy przewidują też jeden wyjątek i umożliwiają przyznane świadczenia z Funduszu bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenia z FA są wypłacane w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie może to być więcej niż 500 zł miesięcznie na dziecko. Jeżeli więc rodzic ma zasądzone alimenty w wysokości 300 zł, tyle samo wyniesie wsparcie z Funduszu; jeżeli jest to kwota wyższa, np. 700 zł, to otrzyma maksymalnie 500 zł.
Ponadto przepisy przewidują, że świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, np. domu pomocy społecznej. Drugą przesłanką wykluczającą jego otrzymywanie jest zawarcie związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną. Nie ma natomiast znaczenia to, czy rodzic dziecka, na które są zasądzone alimenty i przyznane świadczenie, ma małżonka.

Dochody rodzica

Kolejnym warunkiem jest osiąganie przez rodzinę osoby uprawnionej do alimentów dochodów, które nie przekraczają kryterium dochodowego. Wynosi ono 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie i są do niego wliczane dochody uzyskane przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym tzw. okres świadczeniowy, na który są przyznawane. Zaczyna się on 1 października i kończy 30 września następnego roku kalendarzowego, a zatem obecnie rokiem bazowym, z którego liczone są dochody, jest 2010 r.Ponadto w związku z tym, że sytuacja dochodowa rodziny mogła ulec zmianie w porównaniu do roku bazowego, przepisy ustawy przewidują stosowanie przez gminy procedury dochodu utraconego lub uzyskanego. W przypadku, gdy rodzic utraci pracę, jego dochód z roku bazowego nie będzie w ogóle brany pod uwagę. Natomiast w odwrotnej sytuacji, uzyskania dochodu, zostanie on doliczony do tego osiąganego w roku bazowym. Jeżeli okaże się wyższy od kryterium dochodowego, rodzic utraci prawo do pomocy z funduszu.

Wymagane dokumenty

Świadczenia z FA są wprawdzie finansowane z budżetu, ale wydawaniem decyzji w sprawie ich przyznania zajmują się gminy. To w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej rodzic, występujący jako przedstawiciel ustawowy niepełnoletniego dziecka (lub sama osoba uprawniona, która ukończyła 18 lat), powinien złożyć wniosek oraz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń. Należy do nich m.in. zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskutecznej egzekucji alimentów, zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów, o kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole, odpis prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty.
Wzory wniosku oraz najważniejszych zaświadczeń i oświadczeń zostały określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej, a ich druki można otrzymać w gminie. Wnioski na każdy kolejny okres świadczeniowy mogą być składane od 1 sierpnia danego roku, ale o wsparcie z Funduszu można się starać w jakimkolwiek jego miesiącu. Pomoc będzie wówczas przyznana od miesiąca, w którym został złożony wniosek, do końca okresu świadczeniowego.